Projekt

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała
w ramach programu „Czysty Dunajec”

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” 31 maja 2010 r. zawarła Umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu ‘Czysty Dunajec”’ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako Instytucją Wdrażającą. Projekt był realizowany w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno -ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

20 listopada 2013 r. podpisano z WFOŚiGW z Krakowa Aneks do Umowy o dofinasowanie zwiększający zakres wykonania inwestycji tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Łącznie w ramach realizacji Projektu wykonano ponad 184 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawie 121 km sieci wodociągowej. Ponadto wykonano przebudowę i rozbudowę obiektów kubaturowych tj. stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Ciężkowicach i Bogoniowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Tuchowie, która przyjmuje obecnie ścieki z terenu 3 gmin: Tuchowa, Ryglic i Rzepiennika Strzyżewskiego. Dokonano przebudowy i rozbudowy 2 stacji uzdatniania wody: w Ciężkowicach i w Lubaszowej. Stacja Uzdatniana Wody w Lubaszowej stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców prawie 4 gmin.

Projekt został podzielony na 30 kontraktów: 5 kontraktów usługowych, 4 kontrakty na dostawę oraz 21 kontraktów na roboty budowalne w tym: 16 kontraktów na roboty budowlane liniowe i 5 kontraktów na roboty kubaturowe.

Projekt realizowany był na terenie 4 gmin powiatu tarnowskiego: Tuchów, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski i Ryglice.

Całkowita wartość projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” wynosi 157 482 680 PLN przy czym dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło 94 846 386 PLN.

Realizacja Projektu zakończyła się w czerwcu 2015 roku.