Kontrakty

Kontrakty usługowe

1TA1A - Inżynier Kontraktu - ETAP I

Zadaniem Inżyniera Kontraktu było pełnienie nadzoru nad kontraktami: III, X, XVI zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC. Inżynier Kontraktu był odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie usługi zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, zasadami określonymi w "czerwonym" FIDIC i uregulowaniami prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo Budowlane. Usługi obejmowały monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych realizacji inwestycji.

2TA1 - Inżynier Kontraktu

Zadaniem Inżyniera Kontraktu było pełnienie nadzoru nad kontraktami - IA, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC. Inżynier Kontraktu był odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie usługi zgodnie z wymaganiami wdrażania Funduszu Spójności, zasadami określonymi w "czerwonym" i "żółtym" FIDIC i uregulowaniami prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo Budowlane. Usługi obejmowały monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych realizacji inwestycji.

3TA2 - Pomoc techniczna podczas realizacji projektu

Zadaniem konsultantów Pomocy Technicznej było m.in.: udział we wdrażaniu projektu, szkolenia pracowników, prowadzenie postepowań przetargowych, monitoring i sprawozdawczość, przygotowanie analiz prawnych, nadzór nad zachowaniem zgodności dokumentów z przepisami i procedurami UE oraz prawem polskim, wspacie JRP w zarządzaniu finasnowo-księgowym Projektu, wsparcie JRP w prawidłowym i sprawnym koordynowaniu robót budowlanych i działań nadzorczych, wsparcie JRP w zakresie rozliczania środków FS dla Projektu, nadzór nad prawidłową realizacja obowiązków pełnionych przez Inzyniera Kontraktu i wykonawcę realizującego usługę na Promocje Projektu i inne.

4TA3 - Promocja podczas realizacji projektu

Zadaniem firmy realizującej promocję Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec" było: umieszczanie tablic informacyjnych i pamiatkowych zgodnie z wymogami POIiŚ 2007-2013, opracowanie materiałów prasowych, opracowanie materiałów audiowizulanych w celu emisji w TV, przygotowanie audycji radiowych, organizowanie konferencji prasowych i współpraca z mediami, opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych dla mieszkańców, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie systemu identyfikcaji wizualnej, stworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, zorganizowanie stoisk promujących Projekt podczas imprez lokalnych.

5TA4 - Manager Projektu

Zadaniem Managera Projektu było pełnienie nadzoru inwestorskiego, zarząd oraz kontrola nad zakresem robót obejmujących wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach czterech kontraktów: XVIII, XIX, XX, XXI. Manager Projektu był odpowiedzialny za: raportowanie zaawansowania prac, reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, koordynowanie wszelkich działań i czynności podmiotów zaangażowanych w w ykonanie inwestycji, kontrolowanie rozliczeń budowy i inne.

 

Kontrakty na dostawy

1IB - Samochód do załadunku i wyładunku kontenerów ze zunifikowanymi elemnetami zaczepowo blokującymi typu KP7

Zakupione pojazdy są niezbędne dla prawidłowej gospdarki osadowej oraz poprawnego funcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniki realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec".

2IC - Koparko-ładowarka o pojemności łyżki ładowarki min. 0,4 m3, wyposażonej w silnik typu diesel o mocy min.50-60 KM

Zakupione pojazdy są niezbędne dla prawidłowej gospdarki osadowej oraz poprawnego funcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniki realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec".

3ID - Wielofunkcyjny samochód serwisowy pogotowia wod-kan przeznaczonego do czyszczenia sieci, usuwania awarii

Zakupione pojazdy są niezbędne dla prawidłowej gospdarki osadowej oraz poprawnego funcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniki realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec".

4IE - Wielofunkcyjny samochód serwisowy pogotowia wod-kan przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych

Zakupione pojazdy są niezbędne dla prawidłowej gospdarki osadowej oraz poprawnego funcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniki realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec".

 

Kontrakty na roboty budowlane

1IA - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie

"Kontrakt zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji robót zwiększono przepustowość oczyszczalni ścieków do 3880 m3/d. W zakresie kontraktu wykonano m.in.: komorę rozdziału ścieków, wezeł mechaniczny, raktory biologiczne (ob. nr 5a i 5b), osadniki wtórne (ob. nr 6a i 6b), pompownie osadów, pompownię frakcji pływających, stację dmuchaw, stację dozowania PIX-u, suszarnię osadu, zadaszony magazyn osadu, budynek zasilania energetycznego, międzyobiektowe sieci i urządzenia elektryczne i AKPiA. Dokonano modernizacji (adaptacji) m.in. obiektów: pompowni ścieków surowych, stacji zlewczej, reaktora biologicznego (ob.nr 5), osadnika wtórnego (ob. nr 6),pompowni przewałowej zbiornika reatencyjnego wód desczowych, budynku administracyjnego oczyszczalni ścieków i innne. Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie przyjmuje ścieki sanitrane z terenu trzech gmin: Tuchowa, Rzepiennika Strzyżewskiego i Ryglic."

2II - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubaszowej

"Kontrakt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji robót zwiększono wydajonść stacji uzdatniania wody do 5760 m3/d. W zakresie kontraktu wykonano m.in.: remont ciągów doprowadzających wodę do pompowni, remont studni zbiorczych, reemont budynku pompowni wody, remont i przebudowa budynku SUW, remont i przebudowa budynku chlorownii, remont zbiorników wody czystej, dostawa nowej kompletnej stacji ozonowania wody, dostawa zespołu filtrów węglowych, międzyobiektowe sieci i urządzenia elektryczne i AKPiA i innne. Stacja uzdatniania wody w Lubaszowej stanowi głowne źródło zasilania w wodę mieszkańców 4 gmin: Tuchowa, Ryglic, Rzepiennika Strzyżewskiego i Ciężkowic."

3III - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Tuchowa. Zadanie: Przedmieście Górne i Dolne oraz ul. Brzozówki w Tuchowie.

Na terenie miejscowości Tuchów, w ramach kontraktu wykonano 7,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 pompownie ścieków.

4IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchów

"Kontrakt ""Budowa kanalizacji sanitarnej w miesjcowości Tuchów"" realizowano w ramach 8 zadań: zadanie 1 ""Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchów - przedmieście Górne i Dolne"" zadanie 2a ""Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Ryglickiej"" zadanie 2b ""Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ryglickiej - etap II w Tuchowie"" zadanie 3a ""Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchowie - ul. Leśna, Wróblewskiego i Szafera"" zadanie 3b ""Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchowie - ul. Okólna, Leśna, Wróblewskiego i Szafera"" zadanie 4 ""Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tuchów- Podwale"" zadanie 5 ""Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowści Tuchów- ul. Brzozówki"" zadanie 6 ""Kanalizacja sanitarna w rejonie os. Centrum w Tuchowie"" Łącznie w ramach w/w zadań wykonano 12,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 pompownię ścieków. "

5V - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuchów

"Kontrakt ""Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuchów"" realizowany w ramach 5 zadań: zadanie 1 ""Budowa kanalizacji sanitarnej dla Dąbrówki Tuchowskiej"" zadanie 2 ""Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Tuchowskiej-Łężnej"" zadanie 3 ""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Siedliska zadanie 4 ""Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszowej wraz z przepompowniami"" zadanie 5 ""Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowści Burzyn wraz z pompownią Pp1 i zagospodarowaniem terenu"" Łącznie w zakresie w/w zadań wykonano 23 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 pompownię ścieków."

6VI - Budowa magistrali wodociągowej Jodłówka Tuchowska - Rzepiennik Strzyżewski

W ramach kontraktu wykonano 4,3 km magistrali wodociągowej, 1 pompownię wodociągową oraz zbiornik wody o pjemności 2x250 m3.

7VII - Budowa sieci wodociągowej od Jodłówki Tuchowskiej do centrum adm. Rzep. Strz. Budowa magistrali wodociągowej z m. Rzep. Strz. do m. Ciężkowice

W ramach kontraktu wykonano 14,1 km sieci wodociągowej oraz 1 pompownię wody.

8VIII - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice z odcinkiem sieci wodociągowej o dł.ok.1200 mb w obr.gm.Tuchów (od granicy gminy Ryglice) (część wodociągowa). Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice

W ramach kontraktu wykonano 17,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, 9 pompowni ścieków oraz 19,2 km sieci wodociągowej, 2 hydrofornie, 1 pompownie wody oraz zbiornik wody o pojemności 2x250 m3. W zakresie zadania dokonano likwidacji oczyszczalni ścieków w Ryglicach.

9IX - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joniny i Kowalowa, gm Ryglice. Kanalizacja sanitarna dla Zalasowej

W ramach kontraktu wykonano 14 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 4 pompownie ścieków.

10X - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ryglic. Zadanie: ul. Kazimierza Wielkiego i Łokietka.

W ramach kontraktu wykonano 4,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 pompownie ścieków.

11XI - Budowa kanalizacji sanitarnej etap III Ryglice – Galia Dolna i Górna, Pożory – Podkościele - reszta zakresu

W ramach kontraktu wykonano 6,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 pompownie ścieków.

12XII - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rzep. Strz. i Rzep. Bisk. Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Rzep. Strz. do Lubaszowej

W ramach kontraktu wykonano 24,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, 22 pompownie ścieków oraz 14,2 km sieci wodociągowej.

13XIII - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach

Kontrakt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach wykonanych działań przepustowość oczyszczalni wzrosła do 660 m3/d. W zakresie ralizacji robót budowlanych na oczyszczalni ścieków wykonano m.in.: modernizację zbiornika uśreniającego zblokowanego z komorą stabilizacji osadu, remont pompowni ścieków surowych, remont pompowni NWS, budowa nowego zbiornika osadnika wtórnego, dostawa i wykonanie montazu zblokowanej stacji zlewczej, dostawa i montaż technologii oczyszczania ścieków, dostawa i montaż zbolowanej stacji PIX-u, instalacji technologicznych dla nowej stacji odwodnienia osadu i inne.

14XIV - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bogoniowicach

Kontrakt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach wykonanych robót przepustowość oczyszczalni wzrosła do 120 m3/d. W zakresie zadania wykonano m.in.: przebudowę i adaptację istniejącej pompowni na komorę kraty koszowej, remont komór i obudowa zadaszenia bloku reaktora biologicznego oczyszczania ścieków, remont budynku socjalno-technicznego, wykonanie nowej przepompowni ścieków oczyszczonych NWS, dostawę i montaż kraty koszowej, dostawę i montaż sitopiaskownika, przebudowę instalacji i wymiana urządzeń w bloku biologicznego oczyszcania, dostawa, montaż kompletnego biofiltra i innne.

15XV - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach

Kontrakt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. w ramach wykonanych działań wydajnośc stacji uzdaniania wody wzrosła do 380 m3/d. W zakresie robót na stacji uzdatniania wody wykonano m.in.: nowe odwierty dla studni, zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej, remont i przebudowę budynku technicznego stacji SUW górnej, remont zbiornika wody czystej na stacji górnej, montaż nowych pomp głębinowych, wykonano rozbudowę instalcaji technologicznej, dezynfekcji UV i chlorowni, wykonano nowe instalacje sanitarne, sieci i urządzenia AKPiA i inne.

16XVI - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kąśnej Dolnej - Gmina Ciężkowice.

W ramach kontraktu wykonano 6,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 pompownie ścieków.

17XVII - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciężkowice

W ramach kontraktu wykonano 4,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1 pompownie ścieków oraz 28,8 km sieci wodociągowej, 1 hydrofornię, 1 pompownię wody i zbiornik wody o pojemności 2x90 m3/d.

18XVIII - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tuchów w ramach rozszerzenia zakresu Projektu

"Kontrakt XVIII realizowany był w zakresie zadań: zad. 1 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrówka Tuchowska"" zad. 2 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siedliska"" zad. 3 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lubaszowa"" zad. 4 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Burzyn"" zad. 5 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Piotrowskiego w Tuchowie"" zad. 14 ""Budowa sieci wodociagowej dla miejscowości Burzyn i Tuchów"" Łącznie w ramach w/w zadań wykonano 20,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4 pompownie ścieków oraz 6,7 km sieci wodociągowej."

19XIX - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ryglice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu

"Kontrakt XIX realizowany był w zakresie zadań: zad. 6 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joniny i Kowalowa"" zad. 7 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalasowa"" zad. 8 ""Likwiadacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Zalasowej"" zad. 9 ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubcza"" zad. 15 ""Budowa sieci wodociągowej w Lubczy odcinek do centrum Lubczy"" zad. 16 ""Budowa sieci wodociagowej odcinek Ryglice centrum do granicy z Joninami"" zad. 19 ""Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Ryglice w kierunku Gali"" Łącznie w ramach w/w zadąń wykonano 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 19 pompowni ścieków (w tym 6 pompowni przydomowych) oraz 16,8 km sieci wodociągowej, 1 hydrofornię i 1 pompownie wody. W zakresie kontraktu dokonano likwidacji oczyszczalni ścieków w Zalasowej."

20XX - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Rzepiennik Strzyżewski w ramach rozszerzenia zakresu Projektu

"Kontrakt XX realizowany był w zakresie zadań: zad. 10 ""Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepiennik Biskupi"" zad. 20 ""Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Rzepiennik Biskupi"" Łącznie w ramach w/w zadań wykonano 12,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 28 przepompowni scieków (w tym 8 pompowni przydomowych) oraz 17,4 km sieci wodociagowej. "

21XXI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciężkowice w ramach rozszerzenia zakresu Projektu

"Kontrakt XXI realizowany był w zakresie zadań: zad. 11 ""Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąśna Dolna"" zad. 12 ""Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąśna Górna"" zad. 13 ""Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jastrzębia"" zad. 21 ""Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Kąśna Dolna"" zad. 22 ""Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Kąśna Górna"" zad. 23 ""Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Jastrzębia"" Łacznie w ramach w/w zadań wykonano 12,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 8 pompowni ścieków (w tym 3 pompownie przydomowe) oraz 10,1 km sieci wodociągowej. "