Dostawa pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  22.08.2017  POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  22.08.2017  POBIERZ
 Załączniki do SIWZ  22.08.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 6 do SIWZ  22.08.2017  POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  22.08.20.17  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  30.08.2017  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  06.09.2017  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  29.09.2017  POBIERZ