Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2016 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., 33-170 Tuchów, ul. J. III Sobieskiego 69C, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2016 roku – znak sprawy: ZP-11/15

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu  POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  POBIERZ
Załącznik nr1 do SIWZ  POBIERZ
Załącznik nr1A do SIWZ  POBIERZ
Załącznik nr2 do SIWZ  POBIERZ
Załącznik nr3 do SIWZ  POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 14.12.2015  POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.01.2016  POBIERZ