Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”

Informujemy, że został zmieniony termin składania ofert z 26.08.2022 godz. 10:00 na 2.09.2022 godz. 10:00.

Modyfikacja treści SWZ zostanie niezwłocznie opublikowana i przekazana Wykonawcom po publikacji Ogłoszenia (o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PzP) przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.” .

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).  Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Znak postępowania – ZP-5/22

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: ed1976ad-5721-443d-a74a-2f743976287c

Zgodnie z art. 222 ust.1 pkt 4 ustawy PzP Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4 612 926,04 PLN w tym “prawo opcji” 1 537 642,01 PLN.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 26.07.2022 POBIERZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 26.07.2022 POBIERZ
Wykaz punktów PPE (załącznik nr1 do SWZ) 26.07.2022 POBIERZ
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna) 26.07.2022 POBIERZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – obowiązująca 28.07.2022 POBIERZ
Załącznik w/s RODO 29.07.2022 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 08.08.2022 POBIERZ
Formularz JEDZ (wersja xml) 08.08.2022 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie do treści SWZ 25.08.2022 POBIERZ
Modyfikacja treści SWZ 29.08.2022 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.08.2022 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 02.09.2022 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania 12.09.2022 POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 16.09.2022 POBIERZ