Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.” .

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu ograniczonego (art. 140 ustawy Pzp).  Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie w trybie przetargu ograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Znak postępowania – ZP7/22

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-142e9fe9-4649-11ed-8832-4e4740e186ac

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 12.10.2022 POBIERZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 12.10.2022 POBIERZ
Załączniki do SWZ 12.10.2022 POBIERZ
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (do wypełnienia na platformie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ ) 12.10.2022 POBIERZ
JEDZ (do wypełnienia na platformie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ ) 12.10.2022 POBIERZ
Unieważnienie 13.10.2022 POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu 18.10.2022 POBIERZ
Odpowiedź na pytania 19.10.2022 POBIERZ