Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku” .

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu ograniczonego (art. 140 ustawy Pzp).  Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie w trybie przetargu ograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Znak postępowania – ZP-8/22

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert pod adresem 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-741a25a4-4ae5-11ed-9171-f6b7c7d59353

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 19.10.2022 POBIERZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 19.10.2022 POBIERZ
Załączniki do SWZ 19.10.2022 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania 03.11.2022 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu 08.11.2022 POBIERZ