Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2020 rok

Przetarg nieograniczony na Dostawę energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2020 rok.

Postępowanie znak ZP-2/19

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 411e3cdd-98c9-499f-808c-feba5c2daaeb

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 11.09.2019 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11.09.2019 POBIERZ
Załączniki do SIWZ 11.09.2019 POBIERZ
Klucz postępowania 11.09.2019 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje SIWZ 20.09.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 14.10.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszje oferty 25.10.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.12.2019 POBIERZ