Sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.

Zamówienie podzielone jest na trzy (3) części:

1. Część I: Materiały eksploatacyjne na sieć wodociągową;
2. Część II: Materiały eksploatacyjne na sieć kanalizacyjną;
3. Część III: Rury kanalizacyjne.

Znak postępowania: ZP-1/21

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 827 260,40 , tj. od równowartości kwoty 428 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 z zm.). W związku z tym na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 19.04.2021 POBIERZ
Załączniki wersja edytowalna (WORD) 19.04.2021 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia 19.04.2021 POBIERZ
Załącznik nr1 19.04.2021 POBIERZ
Załącznik nr2a 19.04.2021 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 23.04.2021 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 30.04.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.05.2021 POBIERZ