Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy Ryglice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy Ryglice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zamówienie podzielone jest na pięć (5) części:

1. Część I: Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wola Lubecka, kierunek Zalasowa, gm. Ryglice;
2. Część II: Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Kowalowa, przysiółek Pusta Górka, gm. Ryglice;
3. Część III: Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kowalowa „Centrum”, gm. Ryglice;
4. Część IV: Opracowanie dokumentacja pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Ryglice wzdłuż ul. Polnej i Witosa, gm. Ryglice;
5. Część V: Opracowanie dokumentacji pełnobranżowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Ryglice i Zalasowa, gm. Ryglice.

Znak postępowania: ZP-2/21.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 827 260,40 , tj. od równowartości kwoty 428 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 z zm.). W związku z tym na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 21.04.2021 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 21.04.2021 POBIERZ
Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia 21.04.2021 POBIERZ
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 21.04.2021 POBIERZ
Część III – Załącznik nr1 do OPZ 21.04.2021 POBIERZ
Część III – Załącznik nr2 do OPZ 21.04.2021 POBIERZ
Część III – Załącznik nr3 do OPZ 21.04.2021 POBIERZ
Część III – Załącznik nr4 do OPZ 21.04.2021 POBIERZ
Część III – Załącznik nr5 do OPZ 21.04.2021 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 22.04.2021 POBIERZ
Załącznik nr5 – oświadczenie o grupie kapitałowej 29.04.2021 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 05.05.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.05.2021 POBIERZ