Plombowanie

Plombowanie i wymiana wodomierza

Zaplombowanie wodomierza głównego lub podlicznika
(stanowiących własność klienta): 60,27 zł brutto
Zaplombowanie zasuwy na obejściu p. pożarowym: 60,27 zł brutto
Wymontowanie wodomierza na zime i ponowne zamontowanie 129,15 zł brutto
Czasowe odcięcie wody: 129,15 zł brutto
Wymiana uszkodzonego zaworu kulowego 3/4’’ i 1’’ (koszt nie obejmuje ceny zaworu): 60,27 zł brutto
Sprawdzenie poprawności dokonanych przeróbek węzła wodomierzowego: 55,35 zł brutto
(powtórne i każde kolejne sprawdzenie poprawności dokonanych przeróbek węzła wodomierzowego)
Opłata za zerwanie plomby (bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia Spółki): 135,30 zł brutto
Wyłączenie i włączenie wody na przyłączu z powodu nie regulowania opłat: 202,95 zł brutto
(art. 8 Ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)Wymiana wodomierza lub odlicznika wraz z jego montażem oraz zaplombowaniem

(z przyczyn leżących po stronie klienta, np. uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie wodomierza;
ceny nie zawierają kosztów wodomierzy liczonych dodatkowo według cen zakupu, w sytuacji kiedy koszt wymiany obciąża odbiorcę):
  • wodomierz ø 15-ø 20: 147,60 zł brutto
  • wodomierz ø 25-ø 32 : 307,50 zł brutto
  • wodomierz ø 40: 430,50 zł brutto