Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siedliskach”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: Regulamin, lub R.u.z.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. lun ustawą Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci oraz odprowadzania ścieków. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 23 969 275 zł, tj. od równowartości kwoty 5 382 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Znak postępowania – ZP-1/23

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 20.01.2023 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 20.01.2023 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 20.01.2023 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 20.01.2023 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 20.01.2023 POBIERZ
Część III – Projekt budowlany – część 1 20.01.2023 POBIERZ
Część III – Projekt budowlany – część 2 20.01.2023 POBIERZ
Część IV – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 20.01.2023 POBIERZ
Część IV – Załącznik do STWiORB 20.01.2023 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania 25.01.2023 POBIERZ