Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski.

Znak postępowania – ZP-16/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: ac7b139c-251d-4b7a-9220-3da9f6d28780

OpisData zamieszczeniaDokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe14.08.2020POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)14.08.2020POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ14.08.2020POBIERZ
Część I – Klucz publiczny postępowania14.08.2020
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego14.08.2020POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych14.08.2020POBIERZ
Część III – Projekt budowlany14.08.2020POBIERZ
Część IV – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)14.08.2020
Część IV – Załączniki do STWiORB14.08.2020POBIERZ
Modyfikacja SIWZ08.09.2020POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ zmodyfikowane08.09.2020POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia08.09.2020POBIERZ
Odpowiedzi na pytania18.09.2020
Odpowiedzi na pytania21.09.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert25.09.2020POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty13.10.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia30.10.2020