Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów”. Postępowanie podzielone jest na części:

Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów”

Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”

Część 3: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”

Znak postępowania – ZP-5/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: e17cf563-1393-46c6-bb19-399d7b276436

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów” odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe 21.04.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 21.04.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmodyfikowany 22.04.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 21.04.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny postępowania 21.04.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 21.04.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 21.04.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 1 21.04.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 2 21.04.2020 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dla części 3 21.04.2020 POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 21.04.2020 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 21.04.2020 POBIERZ
Część IV – Załączniki do WWiORB 21.04.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 23.04.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) zmodyfikowane nie aktualne 23.04.2020 POBIERZ
Modyfikacja SIWZ 11.05.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) zmodyfikowane aktualne 11.05.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 13.05.2020 POBIERZ
Dokumentacja geotechniczna (część 3) 13.05.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 26.05.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I-III 08.07.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w zakresie części II i III 21.09.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II i III 21.09.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.10.2020 POBIERZ