Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Joniny, gm. Ryglice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Joniny, gm. Ryglice”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: Regulamin, lub R.u.z.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. lun ustawą Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci oraz odprowadzania ścieków. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 23 969 275 zł, tj. od równowartości kwoty 5 382 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Znak postępowania – ZP-1/22

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: d63c2f53-70f5-4eee-bcf1-486efaa4c63f

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 25.02.2022 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ 25.02.2022 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 25.02.2022 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 25.02.2022 POBIERZ
Część III – Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) 25.02.2022 POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 25.02.2022 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 25.02.2022 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 10.03.2022 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 11.03.2022 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – obowiązujący 11.03.2022 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 16.03.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.03.2022 POBIERZ