Admin

Dostawa energii elektrycznej na 2017 rok

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2017 rok .  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy. Ogłoszenie nr 319000 – 2016 z dnia […]

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa oleju grzewczego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej

Zapytanie ofertowe – (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy) Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze […]

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z wymaganymi załącznikami, Studium Wykonalności oraz Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki […]

Młodzież polsko – rosyjska zwiedza nasze obiekty